Untitled Document
 
홈 > 연주회 > 정기연주회
 
 
 
 19회 18회 17회 16회 15회 14회 13회 12회
11회 10회 9회 8회 7회 6회 5회 4회 3회 2회 1회
 
 
 
 
 
일시 : 2011. 9. 5 (월)
시간 : 오후 8:00
장소 : 예술의 전당 콘서트홀
 
               
 
 
 
 opening : 아리랑
 가을, 그리고 강물 -------------------------- 김광자작곡
 표정(곡중solo/베이스 조세현) ---------------- 한성훈편곡
 주는반석 ---------------------------------- 이중대편곡
 Swing Low Sweet Chariot ------------------ 조우현편곡
 그대를 위한 노래(故 김박영 단원 추모곡) ------ 이강산작곡
 도라지꽃 ---------------------------------- 박지훈작곡
 저 천국은 나의 집 -------------------------- 이중대편곡
 승전가 ------------------------------------ 홍정표역
 베사메 무쵸(Percussion 임슬기) ------------- 우효원편곡
 고산청 ------------------------------------ 우효원편곡
 When I Dream ---------------------------- 조우현편곡
 ---------(곡중solo/베이스 심종립, 기타반주/테너 정영훈)
 좋은날 ------------------------------------ 이은준편곡
 MUSICAL RISOTTO(곡중solo/테너 조원배) --- Jonathan Willcocks
 Bridge over troubled water ---------------- Kirby Shaw
 ---------(곡중solo/바리톤 전성수)
 강원도 아리랑 ----------------------------- 신동민편곡
 쾌지나칭칭나네(Percussion 임슬기) --------- 우효원작곡
 장미화 ----------------------------------- Heinrich Werner
 오늘같은 밤 ------------------------------- 이정선곡